Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là  


Câu 50655 Thông hiểu

Nguyên nhân chính khiến cho Việt Nam bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp để suy luận trả lời

Xem lời giải

...