Đột biến lệch bội một cặp NST tương đồng xảy ra do


Câu 50680 Thông hiểu

Đột biến lệch bội một cặp NST tương đồng xảy ra do


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...