Trong tế bào của thể ba nhiễm kép có hiện tượng nào sau đây?


Câu 50682 Nhận biết

Trong tế bào của thể ba nhiễm kép có hiện tượng nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...