Thể ba nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:


Câu 50683 Nhận biết

Thể ba nhiễm có bộ nhiễm sắc thể thuộc dạng:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...