Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là:


Câu 50684 Thông hiểu

Lúa tẻ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của cây lúa tẻ lệch bội thể một kép là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thể một kép là thể đột biến có 2 cặp NST có 1 chiếc

Xem lời giải

...