Gọi (( ((x_0);(y_0)) ) ) là một nghiệm của hệ phương trình ( x + y = 25 (log _2)x - (log _2)y = 2 right.. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Câu 50785 Vận dụng

Gọi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là một nghiệm của hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}x + y = 25\\{\log _2}x - {\log _2}y = 2\end{array} \right..$ Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình dưới về dạng phương trình bậc nhất hai ẩn rồi giải hệ sau biến đổi.

- Giải hệ và kết hợp nghiệm suy ra kết luận.

Xem lời giải

...