Tập nghiệm của bất phương trình (log _(căn 3 ))x + (log _(căn[4](3)))x + (log _(căn[6](3)))x + ... + (log _(căn[(16)](3)))x < 36 là:


Câu 50933 Thông hiểu

Tập nghiệm của bất phương trình ${\log _{\sqrt 3 }}x + {\log _{\sqrt[4]{3}}}x + {\log _{\sqrt[6]{3}}}x + ... + {\log _{\sqrt[{16}]{3}}}x < 36$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức ${\log _{{a^n}}}b = \dfrac{1}{n}{\log _a}b$ (giả sử các biểu thức là có nghĩa).

Xem lời giải

...