Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (tan ^5)x.


Câu 50997 Vận dụng cao

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = {\tan ^5}x$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt \(t = \tan x\) rồi tính \(dx\) theo \(dt\) và thay vào tìm nguyên hàm.

Xem lời giải