Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST kí hiệu : AaBbddEe bị rối loạn  phân li trong phân bào ở một NST kép trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;


Câu 51326 Vận dụng

Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST kí hiệu : AaBbddEe bị rối loạn  phân li trong phân bào ở một NST kép trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định KG của giao tử và hợp tử của từng cặp gen

Xem lời giải

...