Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể cùng loài có bộ NST 2n=18. Biết rằng trong giảm phân 1 có 2/5 số tế bào sinh tinh không phân ly ở cặp NST số 3, 1/4 số tế bào sinh trứng không phân ly ở cặp NST số 7. Các tinh trùng thiếu NST sinh ra đều chết. Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử chứa 19 NST ở đời F1 là:


Câu 51365 Vận dụng cao

Thực hiện phép lai giữa hai cơ thể cùng loài có bộ NST 2n=18. Biết rằng trong giảm phân 1 có 2/5 số tế bào sinh tinh không phân ly ở cặp NST số 3, 1/4 số tế bào sinh trứng không phân ly ở cặp NST số 7. Các tinh trùng thiếu NST sinh ra đều chết. Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử chứa 19 NST ở đời F1 là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Cơ thể đực: Xác định tỉ lệ giao tử bình thường và đột biến → xác định tỉ lệ giao tử chết → tỉ lệ giao tử tiến hành thụ tinh
  • Cơ thể cái: Xác định tỉ lệ giao tử bình thường và đột biến
  • Xác định tỉ lệ hợp tử 2n+1

Xem lời giải

...