Nội dung nào sau đây không đúng về thể đa bội?


Câu 51369 Nhận biết

Nội dung nào sau đây không đúng về thể đa bội?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...