Đột biến được ứng dụng để tạo giống mang NST của hai loài khác nhau là:


Câu 51377 Vận dụng

Đột biến được ứng dụng để tạo giống mang NST của hai loài khác nhau là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đột biến nào có thể tổ hợp được gen của hai loài khác nhau.

Xem lời giải

...