Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả: Thể đột biến Số lượng NST đếm được ở từng cặp I II III IV V a 3 3 3 3 3 b 2 2 2 4 2 c 0 2 2 2 2 Tên của các thể đột biến a, b, c lần lượt là


Câu 51380 Vận dụng

Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Thể đột biến

Số lượng NST đếm được ở từng cặp

I

II

III

IV

V

a

3

3

3

3

3

b

2

2

2

4

2

c

0

2

2

2

2

Tên của các thể đột biến a, b, c lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • So sánh số NST của thể đột biến với cây bình thường
  • Xác định loại đột biến.

Xem lời giải

...