Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không bình thường của tất cả NST trong quá trình giảm phân là:  


Câu 51382 Vận dụng

Ở lúa nước có 2n = 24, thể được tạo ra do sự phân li không bình thường của tất cả NST trong quá trình giảm phân là:  


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

  • Ở lúa nước có 2n = 24, giao tử bình thường là n = 12
  • Xác định giao tử đột biến có thể tạo thành

Xem lời giải

...