Điện phân dung dịch hồn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại bám vào catot là


Câu 5154 Vận dụng

Điện phân dung dịch hồn hợp chứa 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại bám vào catot là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính ${{n}_{{{e}_{td}}}}=\dfrac{It}{F}$

Xác định chất bị điện phân : gồm Ag+ và Cu2+

Tìm số mol từng kim loại => Khối lượng kim loại bám vào catot

Xem lời giải

...