Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là:


Câu 5158 Vận dụng

Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A. Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính ${{n}_{{{e}_{td}}}}=\frac{It}{F}$

Xác định chất bị điện phân

Tìm số mol từng kim loại => Khối lượng kim loại bám vào catot

Xem lời giải

...