Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là


Câu 51591 Nhận biết

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại phản ứng thủy phân lipit

Xem lời giải

...