Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và:


Câu 51593 Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại phản ứng xà phòng hóa

Xem lời giải

...