Đun glixerol với hỗn hợp các gồm 3 axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Câu 51596 Nhận biết

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm 3 axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Có 3 trường hợp thu được este:

Trieste gồm 1 loại axit béo 

Trieste gồm 2 loại axit béo 

Trieste gồm 3  loại axit béo 

+) Chọn axit tương ứng => Đồng phân

Xem lời giải

...