Đồng phân của glucozơ là


Câu 516 Nhận biết

Đồng phân của glucozơ là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...