Phương trình: 8(z^2) - 4z + 1 = 0 có nghiệm là:


Câu 51608 Nhận biết

Phương trình: $8{z^2} - 4z + 1 = 0$ có nghiệm là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp giải phương trình bậc hai trên tập số phức: $a{x^2} + bx + c = 0\left( {a \ne 0,a,b,c \in R} \right)$

- Tính \(\Delta  = {b^2} - 4ac\).

+ \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm thực phân biệt \({x_{1,2}} = \dfrac{{ - b \pm \sqrt \Delta  }}{{2a}}\).

+ \(\Delta  = 0\) thì phương trình có nghiệm kép \({x_{1,2}} =  - \dfrac{b}{{2a}}\).

+ \(\Delta  < 0\) thì phương trình có hai nghiệm phức phân biệt \({x_{1,2}} = \dfrac{{ - b \pm i\sqrt { - \Delta } }}{{2a}}\).

Xem lời giải

...