Điện phân 100 ml dung dịch chứa: FeCl3 1M, FeCl2 2M, CuCl2 1M và HCl 2M với điện cực trơ, màng ngăn xốp, I = 5A trong 2 giờ 40 phút 50 giây thì ở catot tăng m gam. Giá trị của m là


Câu 5166 Vận dụng

Điện phân 100 ml dung dịch chứa: FeCl3 1M, FeCl2 2M, CuCl2 1M và HCl 2M với điện cực trơ, màng ngăn xốp, I = 5A trong 2 giờ 40 phút 50 giây thì ở catot tăng m gam. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính ${n_{{e_{td}}}} = \frac{{It}}{F}$ 

Dựa vào thứ tự điện phân => tính khối lượng đồng 

Xem lời giải

...