Điện phân 200 ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khi điện phân là


Câu 5167 Vận dụng

Điện phân 200 ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khi điện phân là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính ${{n}_{{{e}_{td}}}}=\frac{It}{F}$

Viết quá trình xảy ra ở catot và anot

Tính khối lương Cu

Tính khối lượng dung dịch giảm

Xem lời giải

...