Thủy phân 1 chất béo X trong môi trường axit, sau phản ứng thu được glixerol và 3 axit béo. Xác định số đồng phân cấu tạo của X


Câu 51782 Vận dụng

Thủy phân 1 chất béo X trong môi trường axit, sau phản ứng thu được glixerol và 3 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...