Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Câu 51784 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Từ tỉ lệ => Công thức este

Ta có Khối lượng este là M = C3H5 + (panmitic – H) + 2.(stearic – H)

Xem lời giải

...