Cho m gam tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4  thu được 4,6 gam glixerol. Giá trị của m là


Câu 51787 Thông hiểu

Cho m gam tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4  thu được 4,6 gam glixerol. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính số mol của chất béo

n glixerol = n este

- Tính m

Xem lời giải

...