Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol ( H = 50%) ?


Câu 51789 Vận dụng

Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol ( H = 50%) ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương pháp:

Bước 1: Tính số mol glixerol

Bước 2: Tính lượng trionlein lý thuyết

n triolein = n glixerol

Bước 3: Tính lượng triolein thực tế thu được

Xem lời giải

...