Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd KOH thu được 1,84g glixerol và 19,2g muối của một axit. Axit đó là


Câu 51796 Vận dụng

Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd KOH thu được 1,84g glixerol và 19,2g muối của một axit. Axit đó là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính nmuối

Bước 2: Tính M muối

Bước 3: Xác định axit

MRCOOK = MR +67

Xem lời giải

...