Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m  là :  


Câu 51820 Vận dụng

Xà phòng hoá hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,18 gam xà phòng. Giá trị của m  là :  


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng: m chất béo + m NaOH  = m xà phòng + m glixerol

Xem lời giải

...