Đun nóng chất béo cần vừa đủ 1 lít dung dịch NaOH xM. Sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 184 g glixerol. x là


Câu 51824 Vận dụng

Đun nóng chất béo cần vừa đủ 1 lít dung dịch NaOH xM. Sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 184 g glixerol. x là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính n glixerol

Bước 2: Tính khối số mol NaOH

nNaOH = 3nglixerol.

Xem lời giải

...