Một loại chất béo có khối lượng trung bình là M tb = 880 đvc. Từ 88 kg chất béo tác dụng với NaOH dư sẽ điều chế được bao nhiêu kg xà phòng có 10% chất phụ gia


Câu 51833 Vận dụng

Một loại chất béo có khối lượng trung bình là M tb = 880 đvc. Từ 88 kg chất béo tác dụng với NaOH dư sẽ điều chế được bao nhiêu kg xà phòng có 10% chất phụ gia


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol chất béo.

Bước 2: Tính khối lượng xà phòng

n NaOH = 3nchất béo

n glixerol = nchất béo

BTKL: m chất béo + m NaOH  = m xà phòng + m glixerol

Xà phòng natri có 10% phụ gia => xà phòng chứa 90% muối natri

Xem lời giải

...