Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch Br2 6M. Giá trị của a là


Câu 51849 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch Br2 6M. Giá trị của a là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Tính số liên kết pi dựa vào số mol nước và CO2

=> Số liên kết pi ở gốc axit

+) Số mol Brphản ứng bằng số mol liên kết pi ở gốc axit => số mol chất béo

Xem lời giải

...