Phép lai có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAaa, nếu bố mẹ xảy ra giảm phân bình thường là:


Câu 51853 Vận dụng

Phép lai có thể tạo ra con lai mang kiểu gen AAaa, nếu bố mẹ xảy ra giảm phân bình thường là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Dựa vào kiểu gen của con → giao tử bố mẹ cho → xác định bố mẹ phù hợp
  • Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật.

Xem lời giải

...