Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n, cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện sau: 1. Cơ thể 2n bị rối loạn giảm phân cho giao tử 2n. 2. Tế bào 2n bị rối loạn nguyên phân cho cá thể 3n. 3. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n. 4. Cơ thể 3n phát triển bất thường. 5. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội. Chuỗi sự kiện đúng là


Câu 51858 Vận dụng

Chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n, cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuỗi các sự kiện sau:

1. Cơ thể 2n bị rối loạn giảm phân cho giao tử 2n.

2. Tế bào 2n bị rối loạn nguyên phân cho cá thể 3n.

3. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n.

4. Cơ thể 3n phát triển bất thường.

5. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội.

Chuỗi sự kiện đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

  • Cơ chế hình thành hợp tử 3n: Sự thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n → Hợp tử 3n.
  • Xác định chuỗi sự kiện đúng

Xem lời giải

...