Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa (n_X):(n_((H_2))) = 1:6  . X là:


Câu 51862 Thông hiểu

Chất béo X tác dụng với H2 (xúc tác: Ni, t0) theo tỷ lệ mol tối đa ${n_X}:{n_{{H_2}}} = 1:6$  . X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) lập tỉ lệ ${n_X}:{n_{{H_2}}} = 1:6$ => Số liên kết pi trong gốc axit

Xem lời giải

...