Cho các phát biểu sau:(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Thủy phân chất béo thu được glixerol và các axit béo. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.  Số phát biểu sai là


Câu 51864 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Thủy phân chất béo thu được glixerol và các axit béo.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

 Số phát biểu sai là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...