Biết (_(0)^(1)((pi ((x)^(3))+((2)^(x))+(e)((x)^(3))((.2)^(x)))(pi +(e)((.2)^(x)))(d)x)=(1)(m)+(1)((e)ln n)ln ( p+((e))((e)+pi ) ) ) với (m ), (n ), (p ) là các số nguyên dương. Tính tổng (S=m+n+p ).


Câu 52293 Vận dụng cao

 Biết \(\int\limits_{0}^{1}{\frac{\pi {{x}^{3}}+{{2}^{x}}+\text{e}{{x}^{3}}{{.2}^{x}}}{\pi +\text{e}{{.2}^{x}}}\text{d}x}=\frac{1}{m}+\frac{1}{\text{e}\ln n}\ln \left( p+\frac{\text{e}}{\text{e}+\pi } \right)\) với \(m\), \(n\), \(p\) là các số nguyên dương. Tính tổng \(S=m+n+p\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

 Phân tích nhân tử, tách về các tích phân cơ bản

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.