Trong quần xã sinh vật, những mối quan hệ nào sau đây một loài được lợi và loài kia bị hại?


Câu 52611 Thông hiểu

Trong quần xã sinh vật, những mối quan hệ nào sau đây một loài được lợi và loài kia bị hại?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...