Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể: 


Câu 52617 Thông hiểu

Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể: 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...