Điện phân dung dịch hồn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là:


Câu 5262 Vận dụng

 Điện phân dung dịch hồn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết các quá trình xảy ra bên catot

Khi ở catot bắt đầu thoát khí nên ta dừng lại ở đây e nhận khi đó =0,5

Quá trình xảy ra bên anot

=> Cl- dư => VCl2

Xem lời giải

...