Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch NaOH 4,5M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 47,45 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 8,5 gam so với ban đầu. Giá trị của m là  


Câu 52668 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho m gam E tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch NaOH 4,5M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 47,45 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn trong bình tăng 8,5 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) E gồm các este của ancol (tổng a mol) và các este của phenol (tổng b mol)

+) Từ số mol NaOH phản ứng => PT (1) ẩn a, b

+) Tính số mol ancol sinh ra => số mol H2 sinh ra

+) mancol = mtăng + mH2

+) nH2O = neste của phenol = b

+) Bảo toàn khối lượng: mhỗn hợp E + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

Xem lời giải

...