X, Y, Z là ba axit cacboxylic no,đơn chức, mạch hở cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 24,42 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 20,384 lít CO2 (đktc) và 14,94 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 20,384 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,44gam Ag. Mặt khác, cho 12,21 gam M phản ứng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với


Câu 52670 Vận dụng cao

X, Y, Z là ba axit cacboxylic no,đơn chức, mạch hở cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 24,42 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 20,384 lít CO2 (đktc) và 14,94 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 20,384 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19,44gam Ag. Mặt khác, cho 12,21 gam M phản ứng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Este tạo từ X,Y,Z đều no, đơn chức, mạch hở với ancol no, 3 chức mạch hở => số pi trong Este = 3

Đốt cháy X, Y, Z đều có mol nước bằng mol CO2 => nH2O – nCO2 = 2n Este T

Coi T= X + Y + Z + E – 3H2O

Sử dụng phương pháp quy đổi hỗn hợp thành:

CnH2nO2 : a mol ; CmH2m+2O3 : b mol ; H2O : 0,12 mol

+) Từ nCO2 , nH2O và mM, lập 3 PT ẩn a, b, n, m => giải hệ được a và b

Các axit gồm: HCOOH và YCOOH

+) nHCOOH = \(\frac{{{n_{Ag}}}}{2}\)  và nYCOOH = nZCOOH

+) Hai axit Y và Z có số C tương ứng là x và y, lập PT từ số mol CO2

=> biện luận để tìm x, y và m => tính n

Trong 10,192gam M chứa CnH2nO2 , nNaOH = 0,2 mol => số mol muối và NaOH còn dư trong N => khối lượng

Xem lời giải

...