X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 1,3 mol CO2 và 1,4 mol gam H2O. Mặt khác 37,6 gam M phản ứng vửa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây đúng?  


Câu 52671 Vận dụng cao

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (MX < MY), T là este tạo bởi X, Y với một ancol 2 chức no, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 1,3 mol CO2 và 1,4 mol gam H2O. Mặt khác 37,6 gam M phản ứng vửa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, đun nóng. Phát biểu nào sau đây đúng?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp quy đổi M thành:

CnH2nO2: 0,5 mol

CmH2m+2O2 : a mol

H2O: b mol

+) Từ nCO2 , nH2O và mM , lập hệ PT ẩn a, b, n, m => giải ra a và b

+) Biện luận tìm n và m dựa vào số C trung bình

Vậy Z là C2H6O2 ; X và Y là HCOOH và CH3COOH

+) từ nH2O = b mol => nT  

=> Thành phần của M, biện luận và tìm đáp án đúng

Xem lời giải

...