Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol một este E đơn chức, mạch hở bằng 32g gam dung dịch MOH 25% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 30,9 gam chất lỏng và 14,3 gam chất rắn khan Y. Nung chất rắn Y trong bình kín với lượng oxi vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, hơi nước và 10,6 gam một muối duy nhất. Số mol MOH dư là


Câu 52672 Vận dụng cao

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,15 mol một este E đơn chức, mạch hở bằng 32g gam dung dịch MOH 25% (M là kim loại kiềm) rồi tiến hành chưng cất sản phẩm thu được 30,9 gam chất lỏng và 14,3 gam chất rắn khan Y. Nung chất rắn Y trong bình kín với lượng oxi vừa đủ, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2, hơi nước và 10,6 gam một muối duy nhất. Số mol MOH dư là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Chất lỏng thu được sau pư gồm H2O của dung dịch ROH và ancol.
+) Từ nồng độ của MOH => tính khối lượng ancol 
+) Sau pư còn MOH dư nên este pư hết
+) n ancol = n este => ancol
+) Tính nMOH và nnuối theo M

Bảo toàn nên ta có: nMOH = 2 nmuối => M
=>  m muối của este = mrắn khan – mMOH dư => M muối => CTPT của muối
=> CTPT của este
+) Từ các CTPT tìm được => loại đáp án

+) BTNT C => nCO2 => V

Xem lời giải

...