Ở bậc dinh dưỡng nào con người có thể nhận được sản lượng sinh vật thứ cấp cao?


Câu 52756 Vận dụng

Ở bậc dinh dưỡng nào con người có thể nhận được sản lượng sinh vật thứ cấp cao?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...