Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 36 gam dung dịch MOH 20% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 33,4 gam chất lỏng X và 12,8 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2, H2O và 9,54 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 19,04 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với 


Câu 53043 Vận dụng cao

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 36 gam dung dịch MOH 20% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 33,4 gam chất lỏng X và 12,8 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được CO2, H2O và 9,54 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 19,04 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) BTKL: mE = mX + mY – mdd MOH => m

+) E là este no, đơn chức, mạch hở nên X là ancol no, đơn chức, mạch hở ROH

+) Tính số mol H2O có trong X, từ số mol H2 sinh ra => số mol ROH => tìm ROH

+) nE = nROH => tìm E => Y

+) BTNT M: nMOH ban đầu = 2.nM2CO3  => lập PT tìm M

Xem lời giải

...