X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 29 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 28 lít O2  đktc. Mặt khác đun nóng 34,8 gam E cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 4M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa muối kali của hai axit cacboxylic. Tổng số nguyên tử C có trong phân tử X và Y là


Câu 53048 Vận dụng cao

X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 29 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 28 lít O2  đktc. Mặt khác đun nóng 34,8 gam E cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 4M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa muối kali của hai axit cacboxylic. Tổng số nguyên tử C có trong phân tử X và Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

nCOO = nKOH => nO(E) = 2nCOO

Giả sử CO2 (x mol) H2O (y mol)

*BTNT O => (1)

*BTKL => (2)

Giải (1) và (2) => x; y

=> nE = nCO2 – nH2O

Giả sử E gồm a mol X và b mol Y

a+b = nE

a+2b = 2nKOH

=> a; b

Biện luận => n; m 

Xem lời giải

...