Chất nào sau đây không có nhóm –OH hemiaxetal ?


Câu 531 Thông hiểu

Chất nào sau đây không có nhóm OH hemiaxetal ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...