Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho đường thẳng (d:((x + 2))(2) = (y)(( - 1)) = ((z + 1))(2) ). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song với (d )?


Câu 53359 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho đường thẳng \(d:\dfrac{{x + 2}}{2} = \dfrac{y}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 1}}{2}\). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song với \(d\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hai đường thẳng song song nếu \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {{u_d}}  = k\overrightarrow {{u_{d'}}} \\M \in d,M \notin d'\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...