Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn  


Câu 53446 Nhận biết

Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết nhôm

Xem lời giải

...